a
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog - Neprocjenjiv doživljaj - Zagreb
Lisinski subotom 2011.
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U KD VATROSLAVA LISINSKOG

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U KD VATROSLAVA LISINSKOG

Temeljem članka 8. Pravilnika o radu i članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog raspisuje

                                                                    JAVNI NATJEČAJ



Za popunjavanje radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog:



1. VODITELJ MARKETINGA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • osmišljava, ostvaruje i unapređuje prodaju programskih, tehničkih i drugih usluga Dvorane,

 • po odobrenju ravnatelja nastupa kao glasnogovornik Dvorane,

 • redovito kontaktira s novinarima, korisnicima Dvorane, sponzorima, donatorima i drugim subjektima,

 • osigurava i koordinira sponzorske, pokroviteljske i donacijske aktivnosti,

 • glavni je urednik/ica Biltena Dvorane

 • sudjeluje u izradi Planova i programa Dvorane, te prati njihovo ostvarivanje,


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili druge društvene struke

 • znanje svjetskog jezika

 • 5 godina iskustva na poslovima marketinga


2. GLAVNI INSPICIJENT– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • rukovodi radom radne skupine inspicijenata,

 • planira tjedni raspored rada inspicijenata,

 • vodi evidenciju o ostvarivanju svih termina u prostorima Dvorane te ih pravovremeno predaje voditelju prodaje-koordinatoru radi obračuna troškova,

 • vodi evidenciju iz područja poslova i radnih zadataka inspicijenata i čuva svu pripadajuću dokumentaciju (terminski liste i dr.),

 • obrađuje podatke o korištenju prostora i usluga Dvorane, te prema potrebi sudjeluje u izradi analiza i izvješća,

 • naručuje i ovjerava ugodbe instrumenata te brine o instrumentima u vlasništvu Dvorane,

 • obavlja i sve radne zadatke inspicijenta prema opisu poslova.


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili umjetničkog smjera

 • znanje svjetskog jezika

 • poznavanje glazbene umjetnosti

 • 2 godine iskustva na poslovima inspicijenta ili sličnim poslovima



3. MAJSTOR RASVJETE– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • priprema i ostvaruje rasvjetu u svim prostorima u suradnji s režiserom i scenografom, a u njihovoj odsutnosti samostalno donosi rješenja,

 • vodi brigu o pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji,

 • sastavlja plan investicijskog održavanja, a nakon njegovog prihvaćanja, brine o njegovom ostvarivanju, organizira i rukovodi remontom rasvjete i električnih instalacija, te strojeva,

 • provodi mjere zaštite na radu i protupožarne zaštite,

 • u dogovoru s koordinatorom tehničkih poslova planira tjedni raspored zaposlenika rasvjete i elektroodržavanja,

 • brine o potrebnim materijalima iz svog djelokruga rada a za potrebe Dvorane.


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij tehničkog ili umjetničkog smjera,

 • znanje svjetskog jezika

 • 2 godine iskustva na poslovima majstora rasvjete ili sličnim poslovima



4. POMOĆNI I SCENSKI RADNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • obavlja sve potrebne pomoćne poslove pri ostvarivanju programa,

 • obavlja sve pomoćne poslove pri održavanju i čišćenju objekta i njegove okolice,

 • obavlja jednostavnije obrtne radove,

 • obavlja pomoćne poslove za potrebe ostalih službi po nalogu voditelja.


Uvjeti:

 • SSS tehničkog smjera


5. ČISTAČICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • čisti sve prostore Dvorane, aneks Dvorane i neposredni okoliš Dvorane,

 • čisti opremu, namještaj i instrumente u Dvorani,

 • održava zelenilo u objektu i u neposrednom okolišu Dvorane.


Uvjeti:

 • NSS


U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa). Kandidati/kinje su u prijavi dužni navesti naziv i redni broj radnog mjesta za koji podnose prijavu.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
 
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice, preslika potvrde poslodavca, preslika rješenja ili ugovora o radu iz kojih je vidljiv radni staž u struci)     za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2.i 3.),
– dokaz o znanju stranog jezika - za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2.i 3.
– dokaz o poznavanju glazbe (svjedodžba o završenoj glazbenoj školi, Muzičkoj akademiji, Pedagoškoj akademiji, učiteljskoj školi) - za radno mjesta pod rednim brojem 3.


Isprave se prilažu kao neovjerene preslike, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Probni rad za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2. i 3. traje najviše do šest (6) mjeseci, za radno mjesto pod rednim brojem 4. najviše do dva (2) mjeseca, dok za radno mjesto pod rednim brojem 5. traje najdulje do mjesec dana.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave, na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.




RAVNATELJ

 

Dražen Siriščević



Objavljeno: Srijeda, 31.10.2012. u 10:48